جەفای تۆم وەردەن

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  817 مشاهده
جەفای تۆم وەردەن، جەفای تۆم وەردەن
ئاریز من یەند جەور جەفای تۆم وەردەن
نەعشم هانە حاڵ غەڕغەڕەی مەردەن
ها، یاوا وەعدەی گیان تەسلیم کەردەن
ئینە گرد جە داخ جەور جەفای تۆ
هیچ نەدیم و چەم ساتێ سەفای تۆ
بەو خوا قەسەم واحد فەردەن
حس تۆش وەی تەور و جوور ئاوەردەن
کزە و قرچەی جەرگ بۆی کەواو دڵ
گرپەی گڕەی نار دەروون پر چڵ
ئەو کزش کەردەن خەلایق ئەسەم
ئێد سارای وێساڵ پۆشنان وەتەم
خەوفم هەرئیدەن من جە مەردەنم
بە وەقت تەسلیم گیان سپەردەنم
بەیانم وەسەر نەکیر و مۆنکەر
بواچان کێتەن خۆدا و پێغەمبەر
چێش بدەو جواب، ئەوکۆ بەروو داد
نەو سەروەختەدا، هەرتۆم هاوەیاد
ئازیز! یە سزای ئێستێغنای وەسڵت
یە جەور غۆربەت یە جەفای فەسڵت
یەدوود سینەی تەوەن تاومەن
یەدیدەی پەڕنم شەۆ بێ خاومەن
خۆ نەویت ڕازی بە وەسڵ یاران
پێم ئاورد دەردی غەریبی شاران
بارێ جەی غۆربەت نەکەردات وەیاد
ئێسە، خۆ ها، وەڵگ عۆمرم شی وەباد