تۆبەکارانەن

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  807 مشاهده
تۆبەکارانەن، تۆبەکارانەن
سۆزێ لاڵەی گەرم تۆبە کارانەن
کزەی جگەر سۆز هەردە جارانەن
یا نە، سفتەکەی بەین یارانەن
گا مەردەی بێهۆش، گا زێندەم بە سەر
گا وێڵی هەردان سەرعی دەربەدەر
گا لەب و خەندە، دەمێ زاریمەن
لادێ جە هێجران بێ قەراریمەن
نەگێجاو بەحر جەیحوونی تاسەم
شکەستەن کەشتی سەبای هەناسەم
سەوای ئامشۆی هەناسەم بەندەن
مەمات بنچینەی حەیاتم کەندەن
وەرنە یەک نەفەس سەما و سەرزەمین
مەسۆزۆ بە نار دڵەی ماتەمین
فێدات بام قۆربان هەی بەر گۆزیدەم
دووریت کەم کەردەن بینایی دیدەم
وەلحاسڵ دەردان تەمامی یەکسەر
گشت وەنەم سەردان سەوڵ ناز پەروەر
مەجنوونی ئاسا حەیات و مەمات
ئەنیسی منەن گیانم بۆ فێدات
گا وەیانەی هوون نەسەر کڵاوان
وێڵ وێڵ مەگێڵوو پەرێت نەکاوان
گا مەست مەدهۆش، مات خەیاڵم
گانە فێکر وهۆش ڕاگەی وێساڵم
گا شاد و سەرخۆش گاهێ غەمناکم
گا چۆن نەقش سەنگ ئوفتادەی خاکم
گاهێ چۆڵ کۆ، فارغ نە ئەغیار
گا ئەنیس راز هەم دەردێ تەییار
گاپەی دڵ وەشی دڵەی بێ قەرار
مەکەروو رازان شەکەرین گۆفتار
هەرچەند دڵ وەشی دڵە سا بسرەو
فزونتەر مەبۆ گڕەی نار ئەو
خۆ لاسەی کەلام لەیلی سۆسەن خاڵ
سەرتاپای بەدەن ها بی وەزۆخاڵ
مەگەر حەق، مۆراد من حاسڵ کەرۆ
دیدەی دڵ دیدەی تۆ واسڵ کەرۆ
وەرنە ها، وەختەن « ئەحمەدتخلص » چون یاران
داخڵ بۆ نەجەمع جەرگەی مەزاران