ڕاسپاردە

بۆ جوانێکی موکریانی
از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  635 مشاهده
تێ ئەپەڕیم ...
پەلکەگیای زەردی قژی جوانێکی موکریانی
هەڵئەلەرزی و بانگی گەڵایەکی کردم:
ئەڕۆیتەوە؟
توخوا ئەگەر لانەدەیت و
لەبری من
تێر، تێر لەو زنەی
چاوی «هێمن»ە
نەخۆیتەوە!