لاواندنەوەیەک

بۆ «لەتیف حامد»
از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  646 مشاهده
لە کازیوەی
سنگی شاخدا
پۆلە ئاخێ هەڵفڕین و
کونی شمشاڵی شوانێکیان
کردە هێلانە بۆ لاوک
کاتێ لاوک ڕژایە ناو
دارستان و دەربەندەوە
«لەتیفشخص» هات و پڕ بە مشتی نشێوەکان
گریانی چاوی درەختی
لەگەڵما کۆ ئەکردەوە!