پێوانە

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  788 مشاهده
مێژوو هات و باڵای خۆی گرت
بە باڵای خەمەکانی تۆ
خەمەکانت یەک دوو قولانج
درێژتر بوون!
کە زەریاش ویستی قوڵاییی
زامی خۆی و تۆ بپێوێ
هاواری کرد و
خەریک بوو
ئەو لەناو تۆدا
بخنکێ!