تێکۆشەرێکی ڕووس هەیە وەک لینینی ناوە

از کتاب:
چوارینەکانی سامی
اثر:
سامی عودال (1910-1985)
 1 دقیقه  587 مشاهده
تێکۆشەرێکی ڕووس هەیە وەک لینینی ناوە
لەناو دنیای ئازادی ناسراوە و دەنگی داوە
دۆست و دوژمنی مێژوو ناسیتی و وا دەیناسی
ئیعتیرافی پێ کرد و دەڵێن نامرێ و ماوە