یا شێخ هەڕگاوان مەیلەکەی لەیلێ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1315 مشاهده
یا شێخ، هەڕگاوان مەیلەکەی لەیلێ
سەر بە سەر وە گیان هەرزانەن خەیلێ
جۆشی کورەی مەیل دڵستانییەن
دەواش هەوای فەرد زمستانییەن
ئۆسای بلووربەند پەنجەرەی کاوان
ئاینە سازیش وست ئەو شەتاوان
وەروێ بەرد ئەوبەست گرد گوزەرگایێ
دووی ئازیزشەن دڵ ئاهەڕایێ
های نە، دڵ لوا و ئاماش پەی نییەن
مەکیانەش پەی چێش نەسیم کۆ شییەن
نەسیم پەنجەی پات ئەر سەردی کێشان
بدارەش نە تۆی دڵ دەروون ڕێشان
شۆن هەن نەی سەروەخت. سازان پەی دەلیل
جە هەر سەر بەرزێ هەرسی دیدەم میل
بشۆ چون یاوای وەی دووی سەردەوە
بێپرسا بناڵ وەی دوو فەردەوە:
باڵاخانەی چەم دیوانەکەی تۆ
بانەناو وە گڵ ئاسانەکەی تۆ
تکەش عاجز کەرد خەیاڵت تێشدا
ئازیز بۆ جارێ پا بنیە پێشدا