یادی زوڵفی لوول شیرین نیگاران

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1038 مشاهده
یادی زوڵفی لوول شیرین نیگاران
خەیاڵی ئەبرۆی نازک نازاران
ئەو بییەن وە چین سەفحەی پێشانیم
ئێد خەم چەمەکەی باڵای کەمانیم
فکری دانەی خاڵ ژەرەژ خەرامان
ئەندێشەی باڵای نەوڕەس نەمامان
ئەو تانەی دیدەی سۆما بێزمەن
ئێد دانەی ئەسرین وە تاو ڕێزمەن
موتریب یە کەمان باڵای خەم وەردەم
یە تاری ئەسرین خەم کۆک ئاوەردەم
سا دەی تەنخوای من وەی دەم دەردەوە
لێدەر نەوایێ وەی چەند فەردەوە
یا جە گونای من کەرەم ئاوانتەر
ڕەحمەت جە تاوان من فەراوانتەر
هەر تۆنی وە تاق دانا و تەوانا
تۆم هەنی، هەنی ئەو کێم بۆ هانا
خەریکی کردەی وێم و فەزڵی تۆم
ئێد متاونۆم، ئەو ملاونۆم
بۆ بێعەداڵەت فەزڵت چەنیم بۆ
وەسێمەن خەجڵەت خزمەتەکەی تۆ
پەردە جە ڕوخسار کەردەم لامە بەر
جە لای هامسەران ڕووسیام مەکەر
یەند بەرۆم خەجڵەت کەردەم بە وێدا
سەراپام تفڵێ دەس مارۆ پێدا
چون فکری فەزڵت پەردە نەوازۆ
جوانیم پیری ئاوات مەوازۆ