هیچ کەس نەواچۆ وە فەرهاد ڕەندەن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1120 مشاهده
هیچ کەس نەواچۆ وە فەرهاد ڕەندەن
نەقشی شیرینش نە ڕووی سەنگ کەندەن
دەک ڕێزان دەس با وەر جە گیان سەندەن
کێ ئەڵماس نە ڕووی دیدەی وێش شەندەن