هاڵ بەدهاڵ بەدەن هاڵی و هەواڵە

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  770 مشاهده
هاڵ بەدهاڵ، بەدەن، هاڵی و هەواڵە
یانێهای چون سەنگ قوللەی قەزاڵە
موارۆ واران خەمان پێشەدا
هاڵای سەدای دەنگ تۆ ها تێشەدا