هامن ها منوار گەرمیش جۆش ئاوەرد

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  663 مشاهده
هامن، ها، منوار، گەرمیش جۆش ئاوەرد
فەزای نەزمی بەزم نەوگوڵاڵان بەرد
بووڵ وە یانەی جەم نەو گوڵاڵان شەند
چەمەن بێنەوای ناڵەی بوڵبوڵ مەند
تای بەڕزایی شەنگ نە سای موغاران
شێونا چون زوڵف تەعزییەداران
ها، کاوان، کاوان دڵ چون دڵڕێشان
هەڕ دان وە سەردا هەردان پەی وێشان
دوریت ئایر وست وە یانەکەی من
یانێ یانەی دڵ وێرانەکەی من
هەوا ئایرین، سەروەخت ئایرین
دڵە ئایرین، بەدبەخت ئایرین
وەی گشت ئایرەوە خەیاڵم خامەن
بەختم ناپوختەن فامم نەفامەن
وەی بڵێسەوە گەردێم باقییەن
وادەی ئایرین بادەی ساقییەن
بەشقی پیاڵەی مەستی چاوەکەت
بەو پەشێوی چین پای کڵاوەکەت
با بەی مەی بەڵکم ئایری مەستی
سۆچنۆ یەکسەر خاشاکی هەستی