وەش ئامای وە خەیر هەی بەرگوزیدە

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1010 مشاهده
وەش ئامای وە خەیر هەی بەرگوزیدە
بۆ نە جای مەردوم جا گر نە دیدە
خەیلێن بینایی جە دیدەم ڕەمان
بەڵ سوڵحشا بۆ بینایی و چەمان
ساقی، ترسی دەرد دووریی جەمینگوڵ
وەسڵم جێ کەردەن وە ژاری قاتڵ
هەر کاتێت زانا فەڵەک کەڵەک بەست
دامنەکەی وەسڵم بەرداوە جە دەست
سا دەی وە جامێ دڵم بکەر شاد
بەڵکوو بویاروو بەزمێ وە ئازاد
جە دەس بێگانان یاوون ڕەهایی
مەس بوون وە شنۆی مەی ئاشنایی