کرانشینی

از کتاب:
چەپکە گوڵ
اثر:
شامی کرمانشاهی (1917-1984)
 1 دقیقه  1033 مشاهده
١
بەندە یەی نەفەر کرانشینم
چو عەزیز مردی دایم غەمینم
نە خارج مەزەب، نە جوداس دینم
ئەر دوعات گیراس بکەر نفرینم
شایەد لەی دونیا دیتر نەمینم
ڕاحت بوم لە دەس کرانشینی
چە بکەم لە دەس کرانشینی؟
داد وە هەر کەس بەم، حەقم نیەسینی
٢
توای بزانی، سەگ وە حاڵم نەو
ئاسایش نەیرم، نە ڕوژ و نە شەو
سوب تا ئیوارە هام لە تەق و دەو
تا سەر مانگ بای دو تیکە ئەسپەو
یا بەم فروشم، یا نەمە گرەو
ئوشم کراکەم بەڵکە نەمینی
چە بکەم لە دەس کرانشینی؟
داد وە هەر کەس بەم، حەقم نیەسینی