جەلای جەمین دا

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  558 مشاهده
جەلای جەمین دا ...
ئارۆ قیبلەی وێم جەلای جەمین دا
کەساسی وەبەدر دووهەفتەمین دا
خاستەرجە خورشید نوور وە زەمین دا
بەو دەستوور تالیم موژەی نەمین دا
پەی قەساس پەنای وێش نەکەمین دا
سەد تیر نەتۆی دڵ، خەستەی خەمین دا
ئاواش کەرد نەعەین ئاە و ئەنین دا
ناوەردش وەڕوو شفا و لاڵەی من
گۆش نەدا وە دەنگ ئاە و ناڵەی من
خەم ئاوەرد نە خەم قەوس قەزاجۆش
یانی دوو هیلال قەترانی ئەبرۆش
پێچدا و پێچش وەرد زوڵف ئەشەدبۆش
قیام دا وە بەژن باڵای سەوڵ نۆش
عیشوە دا وە چەم چوون تورک بەدخۆش
نەسیم وست ئەوتۆی کۆگای کەتوون کۆش
تولوع کەرد شەوەق شەمامە و لیمۆش
نەتۆی دوگمە و قەو سوخمەی تۆدەرتۆش
بەزەئیش ناما هیچ وە تاڵەی من
گۆش نەدا وە دەنگ ئاە و ناڵەی من
جیا کەرد نە گەنج حەڵقەی شاماران
شەوق وستش چوون بەدر ئەو سەردیاران
سەڵادا وە قەتڵ دەروون پڕخاران
جەلا وست ئەو بەزم باخچەی وەهاران
بی وەهوون سەر شۆڕەسواران
دەشتان چەپاو کەرد، بەرد ئەو کۆساران
پایەی زوڵم و زۆر جە حەد ویاران
منش کەرد وە پووڵ ناڕەوای شاران
هیچ نەبی وە تەنگ شین و زاڵەی من
گۆش نەدا وە دەنگ ئاە و ناڵەی من