زوهرەی زەهراشەن

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  539 مشاهده
زوهرەی زەهراشەن ...
پێشانی وێنەی زوهرەی زەهراشەن
تەبەسسوم نە تەرح لۆلۆی لالاشەن
لەب کان یاقووت، قووت ئەرواشەن
نوختەی خاڵ حەبەش زادەی موڵک چین
دەستەی زوڵف کوفار بەستەی دەور دین
ڕوومەت تازە گوڵ، شەونم پێ وەشتەن
حەسرەتمەند پەرێش هەر هەشت بەهەشتەن
نەعووزوبیللا، غەمزەی غەزەوخۆش
وستەنش نە دۆش شمشێر ئەبرۆش
دیدەش وێنەی چەرخ بەدخۆی چاوڕەشەن
مەستەن، هوون ئاشام، توندەن، سەرکەشەن
نە، نە، وەڵەدەی نەسا سڵ کەردەن
ئیمان نە دەروون عالمان بەردەن
کەس نەبۆ بەستەی دەستەی حەیتارش
گیرۆدەی ئازاو، عیشوەی مەکارش
مورغ دڵ نە تاو زوڵف گرنجش
پەڕنەدان نەدەور خاڵان زنجش
لە بانش ئیعجاز مەسیحا سازەن
گیان بەخشەن، شۆخەن، شەکەرین ڕازەن
چون تەتار ڕەم، سەربەرزان گێڵەن
سەردار خێڵان ڕەند رە وێڵەن
چ وەش جەو نسار خور نەگەزاندا
نەو فەسڵ پاییز وادەی خەزاندا
جە سەرنەی موژان ڕەهای دیدە مەس
تیر مەدام نە جەرگ، پەیاپەی پەیوەس
چ وەش نەو سەرکاو سەر هەرد چۆڵدا
نەو سۆڵەگەی ڕەم دڵان تێ مۆڵ دا
مشت گرت چوون سەییاد کوشندەی قاتڵ
دانە ڕووی سینەم، پاچا بەند دڵ
یە وڕاوەی تەو زام چەند ساڵەن
یام گلەی وەرین یام شفا و لاڵەن؟
هەر چیت پێ ئامان جە داخمای دەرد
ئاماش موشکڵەن، عومرێ بی ویەرد
پەرێ کێ دەسدان ئەو بەخت و چارە
هۆر گێڵۆ پەرێش عومر دوبارە؟
چەنی داخ و دەرد وادەی سوبدەمدا
بی وە کزەی سەرد، شی وەعدەمدا
نە زووخ، نە زامەت، نە ئاە و ناڵە
سا بۆ بمانە و هیچ نەشۆت زاڵە