لە وەڵامی جەنابی «شێخ محمدطاهر»دا وتوومە

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  579 مشاهده
نامەکەت پەی نوور دیدە و دڵ یاوا
هەفت پەردەی زوڵمەت ئەتوار شکاوا
زەڕڕە زەڕڕەم کەرد وە سەرهەرداندا
چەنی گێجیای لوول سەختی دەرداندا
لوول وەردم پێچیام، بیم وە تۆزوگەرد
ڕەشەبای نکبەت گەردم بەر باد کەرد
جەوسزای مەینەت، هاژە وتۆفەدا
جەوکڵپەی دەروون تەرس وخۆفەدا
زەڕڕات هەستیم هۆردارا هانا
گۆشدام نامەکەت وە سۆزمەوانا
فەرما بێت بەو لەفز ڕۆحئەنگێزەوە
بەو ڕاز تەسنیم بەهەشتبێزەوە
بەو مەیل پڕسدق سەفا خێزەوە
بەو لوتف واران ڕەحمەت ڕێزەوە:
«تۆی دەروون وە دین دیدەت موشتاقەن
جە تاسەی دووریت تاقەتم تاقەن
ئەر بڕوات نییەن دێوانەی سەرشێت
بپەرس حاڵ من جە دەروون وێت»
فدات بام، سا من قیمەتم چێشەن
پێسە دەروونت پەرێ من ڕێشەن
تۆ فریشتەی پاک لاهووت ماوانی
وە ئەوج مەقام ئەعلا یاوانی
دەروونت باغچەی هەر هەشت بەهەشتەن
باران ڕەحمەت حەق پێدا وەشتەن
جە بینت مەتلەع ئەنوار غەیبەن
قەلبت نە جای عەرش زات لارەیبەن
سینەت خەزانەی سڕڕ قەدیمەن
زبانت کلید عەتای عەمیمەن
نازکیت گرە و جە سەفوەت بەردەن
سەفات تەجەللای کەریم عام کەردەن
من دەروون دۆزەخ نایرەی دووریم
گیرۆدەی ئازاو دەرد مەهجووریم
مەحروومی لاودا ڕیشەی شادیم کەند
کڵپەی مەئیۆسی بووڵ وەیانەم شەند
بەدبەختی، هەستیم گرد داوەتاڵان
بیم وە سەرکۆنە و تانەی مناڵان
نامەدی سیاش وست نە ئەندامم
ناسۆری جاگرت نەڕیشەی زامم
ئاواییم وێران، وەشیم زگاری
خەندەم زارییەن، کەیفم خەمباری
گوڵم نێش خار تۆی دڵشکافەن
قامەتم کەمەر، ئەسرینم تافەن
ئیدەن شەرحی حاڵ خەمبارەکەی وێت
هەی سەد جار گیانم وە سەرگەرد ڕێت
بەڵام بینائیم، دینم، ئیمانم
هێزم، توانام، ڕۆحم، ژیانم
تەقسیرم چێش بی وەیتەور دای سزام؟
سەد جار گیان وەنەیر بەژن باڵات بام
من خۆ ڕە ویەی ڕەسم وەفاداریم بی
داوای ڕوتبەی خاس خزمەتکاریم بی
مەستیم جە بادەت ڕۆی ئەلەستی بی
درووستیم نەڕووی حەقپەرەستی بی
تۆی دەروون غەیر تۆ کەس نەبێ تێشدا
درێخ کۆن ئەو چەم کاش مەدیای پێشدا
مەزانای، مەدیای، مەژنەفتی ناڵەم
بەڵام بەزەئیت ناما وە تاڵەم