نامەی دڵبەر بۆ دڵدار

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 5 دقیقه  762 مشاهده
ئەرئەی دڵ هوونین، تەن جە مەینەت ڕێش
ئەرئەی چەم بێخاو، شەوبێداری کێش
ئەرئەی چوون مەجنوون کۆساران مەنزڵ
ئەرێ ئەی داخمای دووری لەیل نە دڵ
ئەرئەی شەهرئاشۆی ڕسوای زەمانە
ئەرئەی ئەراگێڵ، شەیدای دێوانە
ئەرێ ئەی سەرعی، سەرسامی سادار
ئەرێ ئەی خاتر پەڕ جە مەودای خار
ئەرێ ئەی بادەی مۆبەت نەوەردە
ئەرئەی شەرت و بەین تا سەر نەبەردە
ئەرێ ئەی عاشق بەژن نەوهاڵان
ئەرێ ئەی سالار ئاهووخەیاڵان
ئەرێ ئەی مەدهۆش، هۆش جێ ڕەمیدە
هەر ساتێ کەسێ پەی دۆس گوزیدە
یەچێش بی بەینەت تا سەر نەبەردی
شەرت و وەفا و مەیل فەرامۆش کەردی
مەر هەرکەس چوون تۆ جە کەس نەتەرسەن
جە مەعشووق وێش هەواڵ نەپەرسەن؟
مەر وێنەی فەڵەک کارت واروونەن؟
نە پەرسای دڵبەر خەمکێشم چوونەن
مەر ئەزەڵ بەینەت نەسیبت نەبی
وە دەستوور پەروای حەبیبت نەبی
مەر جام شەراب وەفا نەنۆشای
مەگەر خەرقەی عشق نەتەن نەپۆشای؟
مەر نەشنەفتی دەنگ موغبەچەی مەینۆش
چون سەنعان ناقووس نەوستی نە دۆش؟
مەر نەنیای سەرمەس ڕوونە مەیخانە
نەکێشای تانەی خوێش و بێگانە؟
مەر چون دەف نەبیت بەرگ مەینەت پۆش
حەڵقەی غوڵامی نەکەردی نە گۆش؟
مەر سەر هەڵقەی جەم مەینۆشان نەبیت
مەر شەمع مەجلیس خامۆشان نەبیت؟
مەر دین تەرسات ئیختیار نەبی
مەگەر گەردەنت نە زوننارنەبی؟
مەگەر جاڕووکێش مەیخانە نەبیت
پەی شەم ڕوخساران پەروانە نەبیت؟
ئیسە یەچێشەن دڵ جە سەنگەنی؟
هەر خەریک حفز نام ونەنگەنی
عاشق کەسێوەن ئەی یار یەکڕەنگ
بماڕۆ ئەووەل شیشەی نام و نەنگ
بەرز بۆنە عالەم ساز شەیدائیش
بشنەوان مەردم ڕازڕسوائیش
پەشێوتەر جە زوڵف لەیلێ لێوە بۆ
مەدهۆش بەدنام، مەجنوون شێوە بۆ
بگێڵۆ چەنی عەبداڵان بەڕ
لێوش غەیر بە ئاو ئەسرین نەبۆ تەڕ
یانێ جە دووری من مەیلت سەردەن
مەوا چی عەهدم فەرامۆش کەردەن؟
زەڕەی مەیل تۆ جەلام نییەن کەم
زیادتەرمەبۆ، هەرسات وهەردەم
قورس ڕوخسارم یاقووت مەبێزا
ڕوخسارم ڕێزەی شەربەت مەڕێزا
ئیسە زەرد تەرەن جە کارەبای زەرد
تاڵەن گوفتارم، جە داخمای دەرد
ئەوەند کێشانم سەر کۆنە و تانە
سفتە باڵە نان وێنەی پەروانە
مەواچان پەنەم بەینەت بەتاڵان
تانە مەدان لێم نەزان هەواڵان
بازهەم نەکێشام زەڕڕەی نەدامەت
وێم کەرد سەرەژان هەرتا قیامەت
غەمم هامشەریک، حەسرەتم هامدەم
ئاهم هەمزانوو، ئەسرینم مەحرەم
کۆن ئەو سام و زۆر بێ باکی و مەردیت
کۆن ئەو وەفا و مەیل سارا نەوەردیت؟
بە وێنەی خوسرەو سالار سەرکەش
جە سەودای شیرین ڕەمکێش مەهوەش
هیچ نمە تەرسای جە مەعرەکە و هەی
چەند شەوان ڕاگەی چۆل مەکەردی تەی
تانەی دوژمنان گەوارا کەردی
کەردی وەسەر مەشق، شێوەی چۆلگەردی
زەڕەی نەتەرسای جە شێر جەنگی
جە بەبر شەڕخێز پڕسام سەنگی
ئەر پەنجەت مەدا نە مەودای خارا
ئەرمەشی نەپات سەد خار نەو سارا
پێسە مەزانای گوڵ و گوڵزارەن
یا فەرش کاڵای بسات یارەن
پەی تۆ عەیش ونۆش ئەی یاردێرین
خەمباری پەی کی؟ پەی دڵەی حەزین
ئانە نیشانەی گەرمی مەیلت بی
دوودی سەودای دڵ جە خەم کەیلت بی
ئیسە بێ مەیلیت کەردن بە عادەت
شیەنت جە یاد ڕەویەی عیادەت
کفرەن نە مەزهەب گا نە پێوارێ
بپەرسی هەواڵ جە ئازاردارێ
ئەڵڵا، چەند جەفای ڕەقیبان کێشام
چەند خاتر وە تیر بەدگۆیان ئێشام
چەندێ دەروونم جە هووناو بی کەیل
چەند جام ژاراو دووریت کەردم مەیل
چەندێ وێنەی زوڵف ئاشوفتەی شەماڵ
نیشتم جە دووریت وە پەرێشان حاڵ
چەند شەوان گریام من بە نەهانی
چەم نەڕووی زەمین دەس نە زرانی
واتم مەر جارێ باری وە یادم
نەکەنۆ یەکجار مەینەت بونیادم
دەک بێبەڵا بای فایدە نەکەرد
هەرمەندم چەنی ناڵەی داخ ودەرد
ئینە شەرح حاڵ دڵەی خەمبارەن
بوانەش بە شەوق، شفای بیمارەن
دڵڕەنجە مەبەرجە نێش و نۆشم
دیدم وە دیدەت، یەکجار بێهۆشم
ببەخشەم تەقسیر ئەر حەرفم تاڵەن
دەروونم جە داخ دووریت زوخاڵەن
نامەم وێنەی زوڵف وێم پڕشکەنجەن
بەحس و سەرگوزەشت، ماجەرا و ڕەنجەن
بکێشە نازم جارێ چوون جاران
واجبە ن کێشای ناز نازاران
دیسان بە نیکی بەد نەیۆ وەڕێت
بکیانە پەریم وەشهەواڵی وێت
بەڵکەم تا چەندێ شفای زامم بۆ
نیشانەی نیکی سەرئەنجامم بۆ
بینایی وەڕاس هەردوو دیدەم بۆ
ئارام بەخش دڵ جێ ڕەمیدەم بۆ
باقی وەسەلام، ئەی مایەی دەردم
ڕۆژێ سەد جاران وە فدات گەردم