وەڵامی یار بە نامەی عاشق

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 3 دقیقه  694 مشاهده
ئەرئەی مەینەت کێش، خاتر پڕجەخار
ئەرئەی دەروونڕێش، خەستەی دڵ ئەوگار
ئەر ئەی جە هیجران شەوان نەخەفتە
ئەرئەی ئێش زام دەروون نەسرەفتە
ئەرێ ئەی حەزین، پەشێو ماتەم
ئەرئەی سەودایی ڕسوای گشت ئاڵەم
ئەرئەی چوون مەجنوون لونگ خەم وە پێڵ
ئەرئەی چوون فەرهاد شێت بیدی گێڵ
ئەرئەی سفتە پەڕ وێنەی پەروانە
ئەرئەی ئەرا گێڵ، لێوەی دێوانە
ئەر ئەی چوون بوڵبوڵ مەست شەیدای گوڵ
سەد داخان جە نێش مەودای خارنە دڵ
زووخ زام دەرد، دووری من وەردە
مەکان نەزاخان، ماوا نە هەردە
دەرد و جەفاکێش، وەفا پەروەردە
شەو نەپای کاوان وەڕۆ ئاوەردە
بە تەر جە مەجنوون عەبداڵ بێبەرگ
دایم وە ئایرعەشقم سفتە جەرگ
نامەی خەمباریت یاوا وە لای من
چوون دیت سەر نیا نە خاکپای من
چمان ژندە بی، سەیرمەکەرد باڵام
مە کێشا نە چەم گەرد پا و پاڵام
یا خەیر عەشق تۆ زۆر ئاوەردە بێ
ئەویچ بەو ئاداب تالیم کەردەبێ
وەرنە کەی کاغەز زیندەگی دارۆ
کەی گیان نەڕاگەی مەحبووب مەسپارۆ؟
وەلحاسڵ وەندم شیرین نامەکەت
سەیر کەردم نگارڕەشحەی خامەکەت
خەتت چوون زوڵفان وێم پڕ شکەنج بێ
نامەت چوون نازم، پڕلارە و لەنج بێ
جەونامەی بۆ وەش شۆخ فەرزانە
چمان زوڵف من کەردەبێت شانە
لەفز و مەعناش خاس جە هەم جیا بێ
ڕەسمش چون توغرای زوڵفم تاتا بێ
بۆی عەترش وێنەی موشک تاتاری
مەبەخشا نەفحەی عوود قوماری
واتە بێت چەندێن تەوو لەرزتەن
هەردەم جە سەودام، ناڵەی بەرزتەن
گۆیا سەردی مەیل من چەنیت گەرمەن
جەو بۆنە ناڵە و لەرزت بێشەرمەن
دیسان هەم ئایر دەروونەکەی وێت
تەو وشەرارەی دڵسۆزەن پەریت
جەودما شفات پەی حاسڵ بییەن
ئەو تەو جە دەروون سفتەت بەرشیەن
بەڵام مەیل من، جە لات وەتاقی
دمای تەو و لەرزهەرمەندەن باقی
تەمام حاڵی بیم مەزموون فەردت
زانام کزەی سەخت سەرمایەی دەردت
نە خەیر، جە لای من مەیلت سەرد نییەن
جە یادم پەیمان وەرین نەشییەن
من شای شیرین تەور وەفادارانم
مەحکەمەن چەنیت عەهد و پەیمانم
ڕەسم وڕای وەفا وەجاماوەروون
شەو وڕۆپەرێت خەفەت مەوەروون
ئەر نسیو نییەن جە سەفا وسەیرت
نییەن کۆتاییم جە دۆعای خەیرت
ناز دوودیدەی شۆخم یارت بۆ
غەمزەی شیرینم نگادارت بۆ
زوڵفم مەرهەم بۆ پەی شفای زامت
ڕازم شەربەت بۆ پەی تەڵخی کامت
خەندەم بکەرۆعەلاج زاریت
قسەم تەبیب بۆ پەی دەرد ئەوگاریت
ئەروا چی جە تۆ هەواڵ نە پەرسام
بەڵێ، جە تانەی بەدکاران تەرسام
پەی چێش؟ بەدکاران شەریر وەیشووم
وە جەخت مەگێڵان نەپەی ئابڕووم
وەرنە پەرێ تۆ ئەرئەی سەودایی
دڵشادم وە عشق، ڕوتبەی لەیلایی
پەی تۆ مەجنوونی فراوان خەیلێ
وەنام زیادەن خاستەر جە لەیلی
ئانا کیاستم جواو نامەت
تۆ و ناز و عیشوەی دیدەم سەلامەت