جواب سیم

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  799 مشاهده
مخور تو اندوە جور دو خال و گیسو رافارسی
کە خود شعار چنین است آن دو هیندو رافارسی
مکش ز جام بتان جرعە اول چو کشیفارسی
ز تیغ عربدە یک مو بتاب ابرو رافارسی
چو عاشقی مشو آزردە از جفای نگارفارسی
کە حسن روی همی پروراند آن خو رافارسی
مکن عتاب بیاران کە رسم عاشق نیستفارسی
کە دل پریش کند دلبران دلجو رافارسی
بزور می نتوان شد بحصن خصم قویفارسی
بشور هدم توان از اساس بارو رافارسی
بلطف کرد توان در دل حبیبان جایفارسی
بحیلە صید توان بچگان آ هو رافارسی
بچین تو دام فریب و بپاش دانەی مهرفارسی
کە مهر دل بکند ز آشیانە تیهو رافارسی
کە باغبان چو حریف است خود بوقت سحرفارسی
توان ربود بچستی ز برگ گل: بو رافارسی
اگرچە زور همە پایمرد مرد بودفارسی
ولی حکیم نیازد بکوە بازو رافارسی
بر این جواب ادبتخلص، ای امیر خوردە مگیرفارسی
بنوای خود بجواب آورد سخنگو رافارسی