موبارەکت بۆ بەزمی نەو وە خەیر

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  714 مشاهده
موبارەکت بۆ بەزمی نەو وە خەیر
توخوا تەنخوای من خاسخاس بکەر سەیر
سێر کەر تەماشای ئەو جەمین جامان
وە خوسووس ئازیز شای نەونەمامان
وەختی ئامۆشۆی ئاما و لواشەن
تەرزەکەی وە بەرز دەورەی سەماشەن
گرمەی نقارە و لرفەی شەرواڵان
خشپەی پاموورە و زرنگەی خرخاڵان
چریکەی سڕنا و پریکەی خەندە
پەشێوی زوڵفان ڕیشەی دڵ کەندە
ئیشارەی وە ناز لەب خەندەی وە نەرم
نمانای خاڵان نە تۆی پەردەی شەرم
سەرچۆپی وە ناز قۆڵ هوردای دەسماڵ
بریقەی شیشە و لەرەی لیمۆی کاڵ
ورشەی ستارە نەو زوڵفی بووم زەڕ
چون قەوسوقەزەح گرتەن دەوری وەر
جەو بەزمی شیرین منیش کەر وە یاد
بەزمتان جەم بۆ دایم وە دڵشاد
من وێم زووم زانان تاڵەم پەشێوەن
رەفێقم مەینەت، ئەنیسم دێوەن
خودا وە تۆش دان سەیری نەمامان
وە من ڕەنگ زەردی و ناڵەی بێسامان