کزەی چزەی زام گرپەی گڕەی دڵ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  855 مشاهده
کزەی چزەی زام گرپەی گڕەی دڵ
داخی دووری دۆس دوور کەفتە مەنزڵ
شەرارەی ئاهیر دڵەی پڕ دەردم
تەپ و دووی دووکەڵ هەناسەی سەردم
جە شەرارەی نار دڵەی پڕ جە خەم
سۆچیا تەمام هەر هەفت پەردەی چەم
بۆی کزەی کەباب سۆزی سینەی ڕێش
قرچەی برێشتەی جەرگی جەفاکێش
جۆشی سەماوەر دیگی دڵەی تەنگ
لوولەی فوارەی فرمێسک سەد ڕەنگ
واژاوش چون تاف ڕیشەی هەستیم بەرد
ریشەی کۆتەرەی جەرگم بەراوەرد
دڵ جە دەرووندا کەردەن وە بریان
وە مەرگت قەسەم تاسەی تۆم کریان