کام حاڵەت باروون وە سەر خامەدا

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  659 مشاهده
کام حاڵەت باروون وە سەر خامەدا
تەن چون تای نەیەن نە تۆی جامەدا
پێچیان بێجان ڕەمەق ڕەمیدەم
سەرگەردان نە گێج بەحرەینی دیدەم
ئەر ڕەقیب چون خەس نەیۆ وە دیدەم
پێم وەشەن گێجا و گێجی دەریای خەم