شی ئەو سەفا و سەیر دیدەنی یاران

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  657 مشاهده
شی ئەو سەفا و سەیر دیدەنی یاران
لوا ئەو دووری و ئەو وەسڵی یاران
ئێد نە ئەو دەورەن هەر ماما و مەویەرد
ئەمجار وە ڕاسی چەپگەرد شانا نەرد
وەختی تەماشای سەوزەی شەتاوان
سەیری شکۆفەی پای لارە کاوان
مەدارە نەو بەزم شکۆفان جەم جەم
هەنی شکۆفە دیدەنی وە چەم
مەوجی دەجلەی چەم توغیان کەردەوە
گێجی هوونی دڵ جۆش ئاوەردەوە
ئەو سارای بەغداش ئاوەردەن وە تەنگ
ئێد کەردەن سارای کەربەلا ڕەنگ ڕەنگ
ئەو جە ئەندازەی کەشتی بەرشییەن
ئێد بۆی هوون مدۆ، ڕای گوزەر نییەن
ئەر نامە نامان قاسید نەیاوان
بینایی دیدەم مەگێرە تاوان
ڕاویار ماتەم، گرد دەروون تەنگەن
قافڵەم تا قام قیامەت لەنگەن