مەرحەبا ئەی سەییدی خەلقی خودا

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 3 دقیقه  781 مشاهده
مەرحەبا ئەی سەییدی خەلقی خودا
مەرحەبا ئەی مەهبەتی وەحیی سەما
مەرحەبا ئەی غونچەیی باخی وەفا
مەرحەبا ئەی مەعدەنی سیدق و سەفا
مەرحەبارئەی مەخزەنی کەنزی وجوود
مەرحەبا ئەی گەوهەری ساحێب زییا
مەرحەبا ئەی رحمة للعالمينعربی
مەرحەبا ئەی شافیعی یەومی جەزا
مەرحەبا ئەی شەمسی بورجی مەعریفەت
مەرحەبا ئەی شەمعی جەمعی ئەنبیا
مەرحەبا ئەی مەنبەعی عەینول کەرەم
مەرحەبا ئەی جامیعی عیلم و حەیا
مەرحەبا ئەی بەدری ئەفلاکی جیهان
مەرحەبا ئەی ڕوویی تو شمس الضحىٰعربی
مەرحەبا ئەی ساحێبی وەحی و کیتاب
مەرحەبا ئەی شاهی تەختی کیبریا
مەرحەبا ئەی خەددی تۆ نور الهدىٰعربی
مەرحەبا ئەی تاجی فەرقی ئەولیا
مەرحەبا ئەی باعیسی ئیجادی خەڵق
مەرحەبا ئەی ڕافیعی جەوز و جەفا
مەرحەبا ئەی گولبەنی بوستانی جان
مەرحەبا ئەی عەندەلیبی خۆش نەوا
مەرحەبا ئەی ەودەودی مەیموون خەبەر
مەرحەبار ئەی دەر دوو دونیا مۆستەفا
مەرحەبا ئەی زوبدەیی نەسلی خەلیل
مەرحەبا ئەی نووری قەلبی ئەتقیا
مەرحەبا ئەی کاشفی شق القمرعربی
مەرحەبا ئەی خوسرەوی عالەم پەنا
مەرحەبا ئەی شاهیدی کەنعانی دین
مەرحەبا ئەی ڕافیعی کوفر و ڕیا
مەرحەبا ئەی پادشاهی زی حیشەم
مەرحەبا ئەی فاتحی بابی سەخا
مەرحەبا ئەی یوسفی ساحێب جەماڵ
مەرحەبا ئەی بە هەر دەردی ما دەوا
مەرحەبا ئەی یوسفی ساحێب جەماڵ
مەرحەبا ئەی بە هەر دەردی ما دەوا
مەرحەبا ئەی عاریجی هەفت ئاسمان
مەرحەبا ئەی غەوسی عاسی و ڕووسیا
مەرحەبا ئەی شاهی مازاغ البصرعربی
مەرحەبا ئەی نازری ڕوویی خودا
مەرحەبا ئەی ساحێبی تاج و بوراق
مەرحەبا ئەی نووری ڕووی تۆ والضحی
مەرحەبا ئەی موڕشیدی جینن و بەشەر
مەرحەبا ئەی موقتەدا و موجتەبا
مەرحەبا ئەی سەییدی دنیا و دین
مەرحابا ئەی ناسری ساحیب لیوا
مەرحەبا ئەی ساحیبی فەتح و زەفەر
مەرحەبا ئەی کەوکەبی ڕاهی هودا
مەرحەبا ئەی ساحیبی میعراجی حەق
مەرحەبا ئەی لەعلی تۆ عەینی حەیا
مەرحەبا ئەی شاهی جنات النعيمعربی
مەرحەبا ئەی فاتیحی دارولبەقا
مەرحەبا ئەی سەییدی عەرەب و عەجەم
مەرحەبا ئەی ناسیحی شیرین لیقا
مەرحەبا ئەی نووری چەشمی ئینس و جن
مەرحەبا ئەی خوسرەوی ساحێب عەتا
مەرحەبا ئەی نازکی سەوسەن عوزار
مەرحەبا ئەی ئاوێنەی ساحێب جەلا
مەرحەبا ئەی نووری ماهـ ئەز ڕوویی تۆ
مەرحەبا ئەی مەلجەئی شاهـ و گەدا
مرحبا چون بهر تو اوراد ماستفارسی
یک نظر کن دفعه ای بر حال مافارسی
مرحبایی در جواب ما بگوفارسی
تا گوئی باب فرح بر ما گشافارسی
در دم نزع روان ای نور حقفارسی
بهر ایمان حق بر آن شاه و گدافارسی
خواهد از تو این وصالیفارسی
گر گوئی مقبول از تو یک رجافارسی