سوورەتی یاسین کە وەسفی حەزرەتی لەولا دەکا

از کتاب:
دیوانی ناری
اثر:
ناری (1874-1943)
 2 دقیقه  2880 مشاهده
سوورەتی یاسین کە وەسفی حەزرەتی لەولا دەکا
ئەهلی دڵ مايل بە جيلوەی سوورەتی تاها دەکا
خاکی بەر دەرگاهی قەسری گەر بەسەردا کا، گەدا
هەر نەفەس نەفرەت لە تاجی قەيسەر و دارا دەکا
ئاسمان وەک مشتەری، هەر دەم بە ميزانی وەفا
کەسبی هەر شامێ بە يادی دەوڵەتی ئەسرا دەکا
گەر تەسەوور کا مەسيحی تەختی عەرشی ئەعزەمی
تا ئەبەد تەرکی بەيانی ڕەفعەتی عيسا دەکا
نووری عيشقی تۆ لەسەر تووری دڵی مووسا مەگەر
دای لە سەر سينەی بە شەوقی دڵ يەدی بەيزا دەکا
بۆ خەليلان گەر نەسيمی گوڵشەنی لوتفت ببێ
ناری نەمروودی بە سەحنەی جَنَّت والماواعربی دەکا
تاقی کيسرا بۆ بە بەرقی نووری حوسنی شەق نەبێ!
سەيلی حوکمی ناری فارس زايل و ڕيسوا دەکا
ئەی حەبيبی خاليقی عالەم، لە ئادەم تا بە تۆ
ئەنبيا يەک يەک بەيانی حەزرەتی والا دەکا
نێرگسی مەستی سياهت، عەينی مازاغ البصرعربی
شەمعی بێ سايەی وجودت شەرحی كرّمناعربی دەکا
ئادەمی خاکی بەسەر زومرەی مەلەکدا بێ گومان
تۆی سەبەب نازش بە ڕوتبەی علم الأسماعربی دەکا
کاشفی والليلعربیی توڕرەی پەرچەمی شەبڕەنگی تۆ
ئافتابی تەلعەتت تەفسيری والضحىعربی دەکا
ئايەتی ميعراجی پايەی قابەقەوسەينت عەجەب
وەسفی ئيعزازت لە تەختی نازی أو أدنىعربی دەکا
عەکسی ئەلفی قامەتی ئەبرۆتە گەر نون و القلمعربی
سيدقی مەوزونی کەلامت کەشفی ما أوحىعربی دەکا
با وجوودی پڕتەوی ميهری جەماڵی ئەنوەرت
کێ خەياڵی زيبی قەسر و سايەيی طوبىعربی دەکا؟
سەلسەبيلی لوتفی تۆ بێشک لە عەرسەی مەحشەرا
توشنەلەب، قانع، لە بادەی جامی أعطيناعربی دەکا
چی لە دەوڵەت کا، ئەسيری بەندی عيشقی ئەحمەدی
عيشقی مەحموودی بە عاشق کەسبی ئيستيغنا دەکا
نارياتخلص وەسفی جەلالی حەزرەتی خيرالبشر
کەی بەسەد دەفتەر هەتا مەحشەر بەشەر ئينشا دەکا