دوڕپەندت ناسێحا ناچوو بە گۆشی عارفان

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  659 مشاهده
هەرکە فەسڵی نەوبەهاران تەرک جامی مەی دەکا
نەوبەهار عەمر شیرینش وە فەسڵی دی دەکا
بادەنۆشی وا زەریفە ئەر گدایی لێ بخوا
فەخر بەر شاهی جەمشێر و قوبادکەی دەکا
خۆش بە حاڵی ئەو ڕەشە مەستە کە عەمری سەربەسەر
سەرفی مەعشووق و مەی و چەنگ و ڕوباب و نەی دەکا
دوڕپەندت ناسێحا ناچوو بە گۆشی عارفان
خاروخەس کەی جێی لە بەحری لوججەی بەی پەی دەکا
میرم هەر عیشێکی لەم ئیمڕۆ مویەسەر بۆ بکا
تا وە فەردا کێ دەزانێ چەرخ گەردوون چی دەکا
هامسەران خاڵق دەزانێ تامی مەی سەیید نەچێشت
ئەژ ڕێی زەهن و زوکا ڕاهی نەڕەفتە تەی دەکا