عەزیزان ماهـ ڕوخسارێ ژە قەوس ئەبرووان تیرێ

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  1189 مشاهده
عەزیزان ماهـ ڕوخسارێ ژە قەوس ئەبرووان تیرێ
وە جەرگم ئاشنا کەردەن نەداروم هیچ تەقسیرێ
وە ناخون سینە شووم کەردم وەشانم توخمی میهری ئەو
وە داسی ئەبرووان درویم، جگەر کەردم وە قەلبیرێ
سێ ساڵە پاسەبانی کەم ژە دەوری خەرمەنی حوسنت
ژە سەد مەن خەرمەنی گۆنا، جەوێ نادەی بە وەرزیرێ
ژە عەقڵ و عیشق حەیرانم، نەزانم قەوڵی کامین کەم
نە عیشقم پێم ئەدا موهڵەت، نە عەقڵم کات تەدبیرێ
سەگێ پاسی سەرایێ کەی، سەراداران ئەدەن نانش
من عومرێ پاسەبانیم کەرد، چلۆنی نیم دڵگیرێ
ڕوخی زیبایی شیرین بی وە خوونی کووهکەن باعس
وەها سەییاد تەڕدەس بی، سەییدتخلص بەرچی وە نەخچیرێ