گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 275 ئەنجام
زاریدیوانی زاری
یا رسول الله مەگەر هاواری من ناگاتە لات
یا رسول الله مەگەر هاواری من ناگاتە لات وا لە خزمەت تۆوە جارێ کۆمەکێکم بۆ نەهات ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریدیوانی زاری
بردوویە بە غارەت دڵەکەم لەززەتی ڕەنگت
بردوویە بە غارەت دڵەکەم لەززەتی ڕەنگت ئادەی بدە ماچێ لە شکۆفەی دەمی تەنگت بەم ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
زاریدیوانی زاری
دوێ قەراری دا کە بێت و مەرحەبایێکم بکات
دوێ قەراری دا کە بێت و مەرحەبایێکم بکات ئاوری شەوقی لە دڵ بەردا خودا بۆچی نەهات...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریدیوانی زاری
تاقەتی بولبول لە حەد دەرچوو خودا بۆ گوڵ نەهات؟
تاقەتی بولبول لە حەد دەرچوو خودا بۆ گوڵ نەهات؟ مەرهەمی ئێش و فیراق و دەردەکانی ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریدیوانی زاری
پڕ لە شۆر و شینی دووری بوو دەروونی بێ سەبات
پڕ لە شۆر و شینی دووری بوو دەروونی بێ سەبات بۆ تلووعی ڕۆژی ڕوخسارت کتوپڕ موژدە ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریدیوانی زاری
شێعرەکانی لەتیف و دڵ ئارات
شێعرەکانی لەتیف و دڵ ئارات بۆ شفای دەرد و ئێشی «زاری» هات لە خوداوەندی عالەمم ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن مفاعلن فعلن
زاریدیوانی زاری
بۆیە پێم خۆش ئەوێ پێی بێمە درگات
بۆیە پێم خۆش ئەوێ پێی بێمە درگات سەرم بۆیە ئەوێ بینێمە بەر پات بۆیە چاوم ئەوێ ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریدیوانی زاری
بڕوانە چ حەشرێکە ئەی دیدە لە هیجرانت
بڕوانە چ حەشرێکە ئەی دیدە لە هیجرانت لایێ بکەوە لێمان دەستی من و دامانت با نەگ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
زاریدیوانی زاری
ئەی ڕەسوڵی کەریمی گەورە سیفات
ئەی ڕەسوڵی کەریمی گەورە سیفات نوختەیی خەتی لەوحی مەوجوودات ئەقڵ دەرکی کەماڵی ت...
کوردیی ناوەندی
تەرجیعبەند
فعلاتن مفاعلن فعلن
زاریدیوانی زاری
دەردی دووری کوشتمی یاڕەب دەوایێ بۆ نەهات؟
دەردی دووری کوشتمی یاڕەب دەوایێ بۆ نەهات؟ سوحبەتی بێگانە تاکەی ئاشنایێ بۆ نەهات...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریدیوانی زاری
زەردە سۆزەی دڵ لە دووریدا و نزیکە بە فەوت
زەردە سۆزەی دڵ لە دووریدا و نزیکە بە فەوت دەفعەیێ ڕێگای دیداری نەدامێ بەختی چەو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریدیوانی زاری
لە باغی عالەما سەروێ نەزیری قامەتی ڕەعنات
لە باغی عالەما سەروێ نەزیری قامەتی ڕەعنات نەبوو نابێت و نایابە گوڵێ وەک تەلعەتی ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
زاریدیوانی زاری
لە پەردە ڕۆژی ڕوخسارت کە دەرهات
لە پەردە ڕۆژی ڕوخسارت کە دەرهات دڵ و گیانم بە جارێ خستە بەرپات ئەزانم بۆ زیادی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریدیوانی زاری
شا کە هاتی پشتی تێکرد و بە گژیا چوو نەهات
شا کە هاتی پشتی تێکرد و بە گژیا چوو نەهات کاخی سەعدئاوای وا لێ بوو بە نەحس ئاوا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریدیوانی زاری
وەکوو زوڵفت دڵم شێواوە ئەمشەو
وەکوو زوڵفت دڵم شێواوە ئەمشەو لە دووری تۆ قوڕم پێواوە ئەمشەو شەڵالی خوێنە داوێ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن