تۆ باعیسی حاڵی حوزن و خورسەنەدی منی

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  455 مشاهده
تۆ باعیسی حاڵی حوزن و خورسەنەدی منی
تۆ عوقدەگوشایی هەر گرێ و بەندی منی
ئەم عەزمە من بەسمە کەوا بەندەیی تۆم
ئەم دەوڵەتە من بەسمە خوداوەندی منی