گڵکۆی تازەی لەیل

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 4 دقیقه  1723 مشاهده
گڵکۆی تازەی لەیل گڵکۆی تازەی لەیل
ئارۆ شیم وەسەر گڵکۆی تازەی لەیل
نە پایەی مەزار ئەو لەیلێ پڕ مەیل
نەدیدەم ڕێزا ئەسرینان چۆن سەیل
شیم وەسەرینش وەدڵەی پر جۆش
سەنگی مەزارش گێرتم نە ئاغۆش
واتم ئەی دڵسوز قەیس لۆنگ وەکۆڵ
مەبارەکت بۆ یانەی بیدی چۆڵ
سەرهۆردە نە خاک سەوڵ خەرامان
من مەجنوونشخصی تۆم وەی تەورپێم ئامان
کۆچێ بێ وادەت کارێ پێم کەردەن
بێزارم جەگیان، ڕازیم وەمەردەن
گڕەی نارێ عێشق دووری باڵای تۆ
کارێ پێم کەردەن نەو نەمامێ نۆ
وەختەن وێنەی قەیس لێوەی لۆنگ وەکۆڵ
تەن بۆ وە خۆراک وەحشیان چۆڵ
سەوگەند بەو خاڵان فیرووزەی وەش ڕەنگ
بەو دەستەی زۆڵفان پەشێویای پای سەنگ
جەو ساوە گەردش چەرخ پەڕ ستەم
من و تۆ وەی تەور جیا کەرد جەهەم
تۆ بەردەن و خاک سیای تەنگ وتار
من مام پەی ئازار جەفای ڕۆژگار
نەبەڕۆ ئارام، نەشەو خاومەن
چۆن چەم گل کەران گلاراومەن
هەرڕۆ چۆن مەجنوون خاتر جەخەم کەیل
هەر لەیل لەیلمەن نەهەردەی دۆجەیل
خەمان، پەژاران، رەفێقی ڕامەن
چەنی جەفا و جەور دایم سە ودامەن
سپای خەم بەو تەور هوجووم ئاورەردەن
قافڵەی فامم وەتاراج بەردەن
زامتان سەخت، ئەی دڵەی بەرئێش
چۆن جای ماران گاز زۆخاۆ مەیو لێش
شەو کەیلەن زۆخاۆ وەلای جێمەدا
کافر بەزەئیش مەیو پێمە دا
یانەم وێرانەن، دەردەم دێویان
چۆن ئاهووی تەنیا سەرڵیم شێویان
شەوان زاری و شین، ڕوان ڕوڕومەن
یەکجار وەسوەسەی تەیفایی تۆمەن
یەحاڵی منەن شای وەفاداران
هامرازی تۆ کێن سەباو ئێواران؟
چ تەوەر مەویاری، چوونەن قەرارت
کین، هام سۆحبەتێ لەیل و نەهارت؟
نەوسەرای تاریک پەر خەوف و خەتەر
مۆدارات چوونەن سەوڵێ نازپەروەر؟
نەی سەردی هەوای سەردی سیاسەنگ
چ تەورەن خاڵان فیروزەی وەش رەنگ؟
جەیاگەی باهووی قەیسی خەمینت
کام سەنگێ سیان ها نە باڵینت؟
داخم ئەو داخەن لەیلی خاتر تەنگ
ئەو دەستەی زۆڵفان سەودایی سیوەنگ
و هەودای چل چەنگ تۆ تاتات مەکەرد
ئیسە پەشێویان چون ڕێحانی هەرد
ئەو دیدەی مەخموور ئاهووبێز تۆ
ئەو قەوس قەتران شەڕئەنگێز تۆ
ئیسە لە گەردش چەرخ نیلی ڕەنگ
بێ ڕەونەق بیەن چۆن نەقش ڕوی سەنگ
سا پەی چێش سۆمای دیدە تار نەبۆ
زیندەگی جەلام ژارمار نەبۆ
تۆ خەریک قەبر، سیای سەردەنی
تەقام حەسرەتان وەگڵ بەردەنی
من تەنیا چۆن قەیس لێوەی خەم خەڵات
زیندە مەگیڵوو نە ڕووی سەر بەسات
وەلحاسڵ هەر چەند، شین و زاریم کەرد
نەپای قەبرلەیل، بێ قەراریم کەرد
جوابش نەدا زەڕڕێو دەنگ نەکەرد
یەکجار بڵێسەم جەگەردوون ویەرد
دیسان هەم جە نۆ واتم: ئەی دڵسۆز!
حەکیم دەردان دەرد مەجنوون دۆز
یەپەی چێش مەیلم جەلات کەم بیەن
مەر عەهد و پەیمان جەیادت شیەن
من وەی دڵەی خار بێ قەرارەوە
وەی جامەی سیای یەخەپارەوە
هام نە سەرینت، زار زار مناڵوو
خاک یانەی نۆت وچەم مماڵوو
تۆ هیچ نیت و تەنگ بێ قەراری من
جە ئەلوێدای سەخت شین وزاری من
نمەدی جواو، نۆختەی خاڵ بێگەرد
مەعلوومەن جەلات، مەیلم بیەن سەرد
دیم سەدایێ نەرم، نە تۆی خاکەوە
نەیانەی تازەی حەسرەت ناکەوە
ئاما نەگۆشم چۆن هەردەجاران
واتش: ئەی مەجنوون وڵی کۆساران !
سەوگەند بەو ئەحەد ، فەردێ بێ هەمتا
و بێ وادە کەرد، قەیس جە لەیل جیا
ڕای جواو نیەن، دڵ بێ قەرارەن
خەیلێ سەنگ و خاک وەجەستم بارەن
جە تەئسیر خاک، هەوای سەردسەنگ
ڕای جواو نیەن، چەنیت کەروو دەنگ
خان خاک وەی تەور، مەحبووسم کەردەن
نازاران وێم، جەیادم بەردەن
بەڵێ، تۆ هەرچەند زاری مەکەری
هەر چەند سەر وەسەنگ سیامەدەری
فایدەش نیەن، سوودمەدارۆ پێت
بشۆ زاری کەر، پەرێ بەخت وێت
پەی چێش؟ ئی دنیا خەیلێ بێ وەفان
جە تەنخوای وەفاش ،دایم هەر جەفان
کەس جە قەید دام مەکرش نەڕەستەن
یەکەیەک وه زەنجیر عەیاری بەستەن
جە «يوم الاستعربی» تا وەڕۆی مەحشەر
کەس جەدام مەوت بەر نەشین وەبەر
هەرکەس دڵ شاد بۆ، پەی دنیای بێ پۆ
ئاخر پەشیمان مەبۆ ڕەنجەڕۆ
هەر چەند پەرێ من شین و زاریتەن
نەپای قەبر لەیل بێ قەراریتەن
هەر چەند پەرێ من تۆ ئەلوداتەن
ئاخر، سەرئەنجام ئی جاگە، جاتەن
هێندە خاک و سەنگ و جەستم بارەن
نە جاگەی جواب، نەڕای گۆفتارەن
ئەحمەدتخلص پەرێ کۆچ، شای جەمین جامان
ڕەستاخیز کەرۆ تا مەرگ سامان