ئەر بۆپڕووزێ وە مەڵاڵەوە

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 3 دقیقه  902 مشاهده
ئەر بۆپڕووزێ وە مەڵاڵەوە
بەیۆ وە لای تۆ جە شەماڵەوە
ئانە بۆپڕووز سفتەی جەرگمەن
مەعلووم بۆ مەعدوومشخص وادەی مەرگمەن
ئەنیسی خەیاڵ دەردانی پڕ زام
مەرهەم جەستەکەی خەستەکەی ناکام
خەیلێن نە گێجاو بەحری مەهجووری
نە دەوری دوەی تەنوورەی دووری
پووشەکەی جەستەم وە پەنا کەفتەن
سامیعەم خەبەر یاران نەشنەفتەن
ئینشەلڵا، چەنی خۆشحاپی ی، شادی
نە شاخەی شۆخی گەردەن ئازادی
چەنی وەشبەختی دوو دەس نە گەردەن
عومرتان وە عەیش عوشرەت ویەردەن
نەک چون من جە دەس بێ مەیلی دڵبەر
مەکێشوو هەر سات هەزار دەردی سەر
دایم دڵ ڕەنجوور هیجرانی یارم
زنجیری جەفای زڵفی نیگارم
خسووس شەرارەی دووریی زۆر کەردەن
مەزرەعەی هەستیم وای سەبوون بەردەن
کەس بە وێنەی من پڕ مەینەت نەبۆ
گرفتاری دۆس بێ بەینەت نەبۆ
هیچ کەس موبتەلای دووری یار نەبۆ
چون من سەرگەردان، بێ قەرار نەبۆ
کەس نەبۆ چون من یاری بەد کاران
زامداری موژەی دیدە خوماران
جە هاژەی هووناو دەروونی پڕ دەرد
نە گەردشی چەرخ گەردوونی چەپگەرد
تا جە تۆ بڕیام، وە مەرگت قەسەم
ساتێ ئاسایش نەدیەنم بە چەم
نەکەری خەیاڵ گلەیی کەردەن
نەواچی بادەی بێ شەرتیش وەردەن
ئەر زەلیلی دەست بێ شەرتان نەبوون
کەی مەبۆ مەیلت فەرامۆش کەروون
ئەو تووڵی قامەت قیامەت خێزەن
وەڵگی شاخی شەوق دەردینان ڕێزەن
تافی سافی ناز زۆر ئاوردەن لێش
خەمەن چوون قامەت خەمبارەکەی وێش
دیدەم مشکین زڵف، جەمین زەڕنیگار
دووریت شەو و ڕۆ لێم کەردەن وە ژار
ئەی شەو وە سەرگەرد جەوان مەردیت بام
یا زووم تەمام کەر، یا زوو بەر تەمام
ئیمشەو ئەسڵەن ویر بەیانیت نیەن
وێنەی هیجری من پایانت نیەن
مەشنەفتم کە شەو فیراق توول دارۆ
نە یەکجار وەی ڕەنگ غەزەب لێت وارۆ
یا فەڵەک چارەم سیا پەروەردەن
یا خەیر تۆ کلیل سوبحت گوم کەردەن
ڕۆ بە ڕۆ ماچوون بە ڕۆڕۆ و زاری
وە ڕۆی ئاخری ئاخر نەداری؟
سادەی ئاخر بەر، یا ئاخر باوەر
ئاخر گیان جە دەس دووریی خەلاس کەر
شەو و ڕۆ جە داخ زوڵف و دیمی تۆ
داوا و باسمەن چەنی شەو و ڕۆ
چون شەو شێوەی زڵف موشکینت دارۆ
ڕۆ کەمێ شوعاع جەمینت دارۆ
وە سەر گەردت بام ئاوات واستەی وێم
جەوانیچ تەسکین نمەیاوۆ پێم
ماجەرای ئاخر يوم الماتمعربیەن
نەومێدی بڕیای قەتع حەیاتەمەن
ئەحمەدتخلص سەراپاش ئالوودەی دەردەن
یە ئاخر وشکاو سەر چەشمەی فەردەن