قیبلەم باسشەن

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  602 مشاهده
قیبلەم باسشەن، قیبلەم باسشەن
دڵ دایم جەباس دووریت باسشەن
گا فکر و گا ویر، گا وەسواسەشەن
گا بێ هوش، گاهۆش، گاگا تاسەشەن
هەرکۆ هەن هەرباس شەیدایی منەن
باس بەدبختی و ڕسوایی منەن
باس بەدنامیم جە شاران باسەن
جەی باسان ئەروام جەتەن هەراسەن
وە سەرگەردت بام هەی ئاوات واسم
بۆ وەیەک خەدەنگ کۆتا کەرباسم
هەم ئەروام نە جەور دووریت خەلاس بۆ
هەم ساکنی دڵ هەم کۆتای ب اس بۆ
وەرنە تا زێندەن «ئەحمەدتخلص» هەراسەن
باس هەر باس تۆن هەنێ چ باسەن