قیبلەم باسشەن

لە کتێبی:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەرهەمی:
ئەحمەد بەگی کۆماسی (1795-1877)
 1 خولەک  574 بینین
قیبلەم باسشەن، قیبلەم باسشەن
دڵ دایم جەباس دووریت باسشەن
گا فکر و گا ویر، گا وەسواسەشەن
گا بێ هوش، گاهۆش، گاگا تاسەشەن
هەرکۆ هەن هەرباس شەیدایی منەن
باس بەدبختی و ڕسوایی منەن
باس بەدنامیم جە شاران باسەن
جەی باسان ئەروام جەتەن هەراسەن
وە سەرگەردت بام هەی ئاوات واسم
بۆ وەیەک خەدەنگ کۆتا کەرباسم
هەم ئەروام نە جەور دووریت خەلاس بۆ
هەم ساکنی دڵ هەم کۆتای ب اس بۆ
وەرنە تا زێندەن «ئەحمەدناسناوی ئەدەبی» هەراسەن
باس هەر باس تۆن هەنێ چ باسەن