بازۆڕی

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  538 مشاهده
سوورەچنارێک ئەیپرسی:
-ئەم شۆڕەبییە لەبەرچی
سەری خستۆتە ناو کۆشی
ئەو چەمەوە و، هەڵینابڕێ؟!
کەوێک وتی:
-هێشتا قیت بوو
هەموو جارێ بازۆڕییەک
ئەهات و ئەچووە سەر سەری
بە چرپە هەواڵی دنیای ئەو بەر چەمی،
پێ ئەگەیان.
ئێوارەیەک، بازۆڕییەکە
مژدەی پێبوو، کە نیشتەوە
واشەیەک خۆی پێدا کێشا
کەوتە خوارێ
شۆڕەبی بۆی نوشتایەوە
دەریبێنێ
دەستی نەگەیشتێ، نووقم بوو
ئیتر لەوساوە ئەم سەری
وا لەناو کۆشی چەمدایە و
بۆی ئەگەڕێ!