بینایی دیدەم تۆ وە سڵامەت

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  2371 مشاهده
بینایی دیدەم تۆ وە سڵامەت
دیدەنی دیدار کەوت ئەو قیامەت
ئەر بینش نییەن، هەی ئاواتوازم
باز هەر تەسکینەن گۆش وە ئاوازم
وە دڵدا تەفسیل زەلیلی ویەرد
چێش جە ئەوەڵدا ئاخرش ئاوەرد
باز بێتاقەتیم نە ڕووی پەردەوە
دەرگای گوزەرگای چەند فەرد کەردەوە
هورێزا و پێچ وەرد دووی کوورەی دەروون
ئاو ئاوەرد، بەڵ هوون، نە دیدەی گەردوون
ڕێزا جە سەردا بڵێسەم کەم بی
ئەسباب تەحریر ئەی چەند فەرد جەم بی
باز چێش بۆ یاران دەروون پڕ داخەن
ئەغیاران دەماخ دڵ وە پەرداخەن
سەرد بییەن گەرمیی شەوقی هامفەردان
گەرمەن سەردیی زەوق جەرگەی هامدەردان
ڕێزان سەوزەی گوڵ مەعاریف وە گڵ
چۆڵ بییەن چەمەن جە سۆزەی بڵبڵ
نیگای ئیلتیفات گۆشەی چەم کەمەن
ڕووی دەشتی سەفای ئەهلی دڵ تەمەن
حەڵقەی خەفیەی زیکر ناڵەی هەزار ڕەنگ
چوون حەڵقەی دەرگای وێرانان دڵتەنگ
مشێو جە گرد لا زاری و شیوەن بۆ
جە کام لا؟ لای دۆس، کام دۆس؟ وێنەی تۆ
کەی؟ ئێستە، پەی کێ؟ پەی دیدەی مەعدوومتخلص
چێش بییەن؟ بییەن جە دیدە مەحرووم
یانێ های ڕاسەن، یا قسەی ناسەن
دیارەن کردەی چەپگەرد هەر پاسەن