شیرین تەور تا کەی

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  1106 مشاهده
شیرین تەور تا کەی؟...
دڵدار دێرین! شیرین تەور تا کەی؟
بێ مەیلی تا چەند؟ جەفا و جەور تاکەی؟
عومرم تەمام بی شەرت سەور تا کەی؟
شیرین تۆ توویڵ نەمام نەومی
سەد حەیف کە هامڕاز یاران شەومی
نە سەختی چون سەنگ، نە نەرم چون موومی
نە زەنگیی زەنگی، نە ڕوومیی ڕوومی
هەر های نە مەزهەب دین گەور تا کەی؟
عومرم تەمام بی شەرت سەور تا کەی؟
یا وە ئاشکار، یا وە نەهانی
چون هەردە جاران وێت نمەنمانی
زام سەی یاقۆتخلص تازەتەر تا کەی؟
عومرم تەمام بی شەرت سەور تا کەی؟