تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 3 دقیقه  2587 مشاهده
دڵە دامەنی ...
هەی دڵ گیروەردەی حەڵقەی دامەنی
هەر کام مەوینی، هەر ناکامەنی
هەر کار مەکەری، هەر بەدنامەنی
من هەر دەوا کەم، تۆ هەر زامەنی
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟
هەرگز خیاڵت ساتێ جەم نییەن
پای غوسە و خیاڵ لەلات کەم نییەن
چو دنیا دەست وە یەکدەم نییەن
سوراحیت نە سەوت زیر و بەم نییەن
هەر کار مەکەری، هەر بەدنامەنی
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟
گا پەروانەی دەور شەم جەماڵانی
گا هەمڕاز ڕاز کەمەر لاڵانی
گەهێ سکووتی گەهێ ناڵانی
گا چون ئەوداڵان وێڵ ماڵانی
من هەر دەوا کەم، تۆ هەر زامەنی
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟
شیرین مەوینی حەسرەتباریتەن
تەڵخی مەوینی شین و زاریتەن
زشت و زیبایی بیقەراریتەن
پەس تو چە دەرمان دەرد کاریتەن؟
من هەر دەوا کەم، تۆ هەر زامەنی
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟
ئەی دڵ پەی جیفەی حەسرەت مەوازی
جیفە پەیدا کەی، پەی چێش مەبازی
چون هەر ساعەتێ وە یەک مەجازی
دنیا پیت بیەن نمەوی ڕازی
هەر کار مەکەری، هەر بەدنامەنی
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟
دڵە لەت لەت بای چو نیل سەرخوم
وەس تەمەننا کەر وە یانەی مەردوم
هەرچی هاواران وە ڕات ئاوەردم
چەنی گوناهان ساڵان سەر کەردم
جە ڕاسی وەحشی، پەی بەد ڕامەنی
تو تا کەی نە فکر سەودای خامەنی؟
ئاهـ لە خیاڵان مەویەرۆ نە دڵ
چو نووفڵ نووشام زەهر هەڵاهڵ
چەن تەی مەکەری ڕاگەی بی حاسڵ؟
نە خاسان شەرع تا کەی مەکەی سڵ؟
هەوا خوای لەزەت چەن بێ تامەنی!
تو تا کەی نە فکر سەودای خامەنی؟
دڵە کوت کوت بای، چەن خیاڵ پێتەن؟
دیدە هەی کۆر بای کول گونای وێتەن
تۆشەی بەدنامی، ڕای نەهات ڕێتەن
مەر نمەزانی سای ئەڵحەد جێتەن؟
بووم بەد عەمەڵ تەختەبامەنی
تو تا کەی نە فکر سەودای خامەنی؟
ئەر تۆ نەکەری سەیر زوڵف و خاڵ
دڵ وەو سپوردەی چو مەکەی خیاڵ
ورک نەکەی پەرێ لیمۆ چون مناڵ
ئەر ڕۆژ بوو وە سی، هەزار بوو وە ساڵ
وێنەی عارفان دوور وە کامەنی
تو تا کەی نە فکر سەودای خامەنی؟
هەی دڵە ئەر گەنج زەمانەی فانی
تەخت سڵەیمان تاج کیانی
مەحبووب چو شیرین زڵەیخای سانی
پەرێت باوەروون پەی شادمانی
ئاخر عاقبەت بێ ئەنجامەنی
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟
ئەر فکرت ڕاحەت ماڵ و عەیاڵەن
ڕاحەت پەی ئەولاد ئادەم مەحاڵەن
هەرکەس بواچۆ ڕای دڵ بەتاڵەن
واچان سەی یاقۆتخلص ئەبڵەهـ خەیاڵەن
هەر کام مەوینی هەر ناکامەنی
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟