ئای کێ بی هەواڵ لوای تۆ ئاوەرد

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1350 مشاهده
ئای کێ بی هەواڵ لوای تۆ ئاوەرد؟
بەختش بەرگەشت بۆ، هۆشم وەحشی کەرد
مدیا ئەو شۆنت دڵ نە پەنهاندا
چون ئیسمی ڕەحیم وە شۆن ڕەحماندا
کۆترەکەی ئازاد حەریمی دڵ بیت
دانەی مۆبەتچین پەی وێت غافڵ بیت
سەیادی چەپگەرد ئاخر فرسەت سەند
ناکاو دوور ئەنداز دووریت وە دڵ شەند
هاڵای کزەی زام جگەرگۆشەی وێم
موو ئاسا و ئایر هەر پێچ مەدا پێم
ئێشی زامی سەخت تۆیچ ئاما پێشدا
هەر ئێشەن مدیەی کەفتەن وە ئێشدا
وێت تەنیا ئەیاز مەحموود نەزانی
من شەیداتەر بیم پەرێت پەنهانی
بەڵام با جە تیر بەڵای قەزاوە
پاڵ دەیم وە قوللەی قەڵای ڕەزاوە
تا بدۆ سەفای بێگانە و خوێشەن
هەر وەختێ بەرۆ باز ماڵی وێشەن