دریا سلامت

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  1069 مشاهده
گر گیاهی رفت زیر پا چه غم صحرا سلامت
قطره ای چند ار ز دریا کم شود، دریا سلامت
رخت بست ار پیر جاهلی زینجا چه بهتر
خیل دانایان عالی همت کوشا سلامت
خاک شد گر جسم نافعتخلص اندرین عالم چه مانع
روح عالی قدر او در عالم بالا سلامت