دریا سلامت

Li pirtûka:
Gird û Ko
Berhema:
Nafi Mezher (1913-1998)
 1 Xulek  1093 Dîtin
گر گیاهی رفت زیر پا چه غم صحرا سلامت
قطره ای چند ار ز دریا کم شود، دریا سلامت
رخت بست ار پیر جاهلی زینجا چه بهتر
خیل دانایان عالی همت کوشا سلامت
خاک شد گر جسم نافعNasnava edebî اندرین عالم چه مانع
روح عالی قدر او در عالم بالا سلامت