دریا سلامت

From the Book:
Gird û Ko
By:
Nafe Mazhar (1913-1998)
 1 minutes  1101 views
گر گیاهی رفت زیر پا چه غم صحرا سلامت
قطره ای چند ار ز دریا کم شود، دریا سلامت
رخت بست ار پیر جاهلی زینجا چه بهتر
خیل دانایان عالی همت کوشا سلامت
خاک شد گر جسم نافعPen name اندرین عالم چه مانع
روح عالی قدر او در عالم بالا سلامت