قەیناکا زەمانە با وەها پەستم کا

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  572 مشاهده
قەیناکا زەمانە با وەها پەستم کا
با لارەمل و زەلیل و بێدەستم کا
توخوا دە لە داخ هەمووشتێ ئەی مەیگێڕ
پەرداخێکی وا پڕم بەرێ مەستم کا