ئەسیدسولفوریک ناکرێتە مەشکە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  525 مشاهده
ئەسیدسولفوریک ناکرێتە مەشکە
ناتوانی ڕەشکەی پڕکەی لە ڕەشکە
مەشکەی ئەتوانی پڕکەی لە تاوڵە
هەروا هەمانەیش پڕکەی لە سیاوڵە