جیاوازیی سروشت

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  500 مشاهده
بۆ یەکێ ڕژدە و یەکێ دەسبڵاو
ئەم نانی ویشکی و ئەم گۆشت و پڵاو
یەکێ کۆتایە یەکێ درێژە
یەکێ زۆر وریا و یەکێ تر گێژە
یەکێ ئازایە یەکێ ترسەنۆک
یەکێ کەشتەنگە یەکێ ساز و کۆک!