چوارخشتەکی تەنز بۆ مامۆستا قانع

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  717 مشاهده
ای آنکه‌ به‌ دل نزدیک و در معنا دورفارسی
ئەی ئانکە سەمات لەبیرچوو وەختێ دیتت سوور
مەعلوومە درۆیە قانێعی و ڕاسە ئەڵێن
برعکس نهند نام زنگی کافوور!فارسی