لهجه‌هائی که این ترانه‌ها بدانها سروده شده است

از کتاب:
گۆرانی
اثر:
محمد مکری (1921-2007)
 3 دقیقه  892 مشاهده

برای اینکه نمونه و نموداری از کلیه لهجه‌های کردی در دسترس علاقمندان قرار گیرد، در گردآوری و چاپ این این ترانه‌ها سعی شده است که از هر لهجه چندین ترانه ذکر شود به همین جهت ترانه‌های کردی این کتاب را به دوازده بخش به قرار ذیل تقسیم کرده‌ام:

بخش ١: ترانه‌های کردی کرمانشاهی. از ترانه 1 تا ترانه 156

بخش ٢ : ترانه‌های کردی دهات اطراف کرمانشاه. از ترانه 156 تا ترانه 166.

بخش ٣ : ترانه‌های کردی کرمانشاهی به سبک اورامانی که با لغات اورامانی آمیخته شده است و در تحت تأثیر لهجه اورامانی قرار گرفته است. از ترانه 166 تا ترانه 205.

بخش ٤ ترانه‌های کردی کرمانشاهی تحت تأثیر لهجه لکی از ترانه 205 تا ترانه 226.

بخش ٥ ترانه‌های کردی کرمانجی سنندجی. از ترانه 226 تا ترانه 321.

بخش ٦ ترانه‌های کردی کرمانجی سنندجی آمیخته با اورامانی. از ترانه 321 تا ترانه 331.

بخش ٧ ترانه‌های کردی مریوانی. از ترانه 331 تا ترانه 334.

بخش ٨ ترانه‌های کردی بانه‌ای. از ترانه 334 تا ترانه 353.

بخش ٩ ترانه‌های کردی کرمانجی مکری. از ترانه 353 تا ترانه 414.

بخش ١٠ ترانه‌های هشت هجائی سه مصراعی کردی کرمانجی مکری. از ترانه 414 تا ترانه 427.

بخش ١١ ترانه‌های کردی کرمانجی سلیمانیه‌ای. از ترانه 427 تا ترانه 435.

بخش ١٢ ترانه‌های هشت هجائی سه مصراعی کردی کرمانجی سلیمانیه‌ای. از ترانه 435 تا ترانه 437.

کلیه ترانه‌های این کتاب شامل 437 ترانه است که بر روی هر یک به ترتیب شماره‌گذاری شده است.

بیشتر این ترانه‌ها در تمام لهجه‌های کردی وجود دارد که در هر لجهه تغییرات جزئی می‌یابد و با کمی تغییر در کلمات و الفاظ در هر لهجه به شکلی که از شکل اصلی آن نیز چندان دور نیست راه یافته است معذلک نویسنده کوشیده است که ترانه‌های خاص هر محل را در تحت عنوان همان محل به قراری که در بالا تحت بخش‌های یک تا دوازده نموده شده است ذکر نماید.

شاید برای خواننده‌ای که به یکی از لهجه‌های خاص کردی بیشتر مأنوس باشد این گمان پیش آید که بعضی از ترانه‌هائی که در تحت عنوان لهجه دیگری ثبت شده است چندان شیوا و درست نمی باشد و باید به لهجه او ثبت شده باشد. همین گمان یا اندیشه ممکن است برای خواننده مأنوس به لهجه دیگری دست دهد. البته در گردآوری این ترانه‌ها سعی شده است که حتی المقدور ترانه‌های معمول در هر محل را اگر هم از جای دیگر به آنجا سرایت و انتقال یافته است به همان لهجه که در محل ثانی بیشتر متداول است ذکر نماید در صورتی که این موضوع در این کتاب بسیار نادر است و همان طور که گفته شد سعی شده است ترانه‌های معمول در هر محل و متعلق به هر محل را در تحت عنوان همان محل و لهجه ذکر و ثبت نماید.