های شەماڵ چەند جار ڕا تەی کەردەنی

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  808 مشاهده
های شەماڵ چەند جار ڕا تەی کەردەنی
چەند تەشریف وە لای یاران بەردەنی
نە ئەم جارەی من چون ئەو جارانەن
نە ئازیز وێنەی ئیفتەر یارانەن
دەی سا شۆ بویەر نەو سوب سەحەردا
چون دووی هەناسەم وە ئاوێدەراعلامدا
ساتێ تامڵ کەر، بدیە درەنگێ
ئانا موینی ئاسمان ڕەنگێ
بووڵ کەردەن وە سەر هەر هەفت تارمدا
خوسووس وە سەر بەخت چەرخی چارمدا
بورجش یەند بەرزەن سەعدی ئەکبەراعلامەن
جە گردین بورجان شەرەفناک تەرەن
ستارەی تاڵەی مەینەت گازەکەم
خورشیدەکەی ئەوج بورجی نازەکەم
هانە گۆشەی ئەوج خانەی شەرەفدا
نوورئەفشانیشەن وە هەر تەرەفدا
تلووع و غرووب سوب ئێوارانەن
مەعاش و سەبات دەردەداران
بەڵام من جەستەم خەیلێ بەدحاڵەن
لاڵ بوون مالوومەن ئەو نە وەباڵەن
یانێ ئەو باڵای تووڵی عەرعەر تەرز
مەشنیۆ وە باد سوب سەحەری لەرز
چین کەفتەن نە ڕووی پێشانیش چون سیم
چون زنجیرەی ئاو وە شنۆی نەسیم
نیم نیگاش هەوەس دڵدۆزیش نییەن
نازش دڵبەریش جە خاتر شییەن
ئاوڵەش هوردان لاڵی یەمانی
وێنەی گۆی «حوباب» ئاوی حەیوانی
باغی مەحبووبیش جە سەر تا دامان
جە وەیشوومەی دەرد خەزانش ئامان
دەخیلم شەماڵ وەی گشت دەردەوە
شۆ وە خزمەتش وەی دووی سەردەوە
دڵ جە دەماوەند گرەو بەردەبێ
دیدە دانەی ڕوب ڕیوەند وەردەبێ
واچە کەفارەت بەژن باڵات بۆ
نەسیبی ڕەقیب خاڵی ئاڵات بۆ
بدیە نەرگسان جە شەونم بین کەیل
پەرسا: کۆن؟ عەرزکەر: قەیسەکەی دوجەیل!
هانە بانەمکاندا بێکەس کەفتەبێ
دیار بێ ئازار تۆ شنەفتەبێ
ئایر سەندەبێ جە گردین لاوە
پووشەکەی جەستەش وە ئاربەبااعلاموە
مدیای گا پێچ وەرد، گا منامیاوە
جارجار جە ناڵەش مفامیاوە:
فەڵەک داخ وە دڵ خەستەمدا بەردی
ژاری دووریی گیان ئازیز پێموەردی
واتم سا ئەڵبەت تەمامت کەردەن
گیانڕستگارم جە دمای مەردەن
چێش دمای مەرگیش یەند بەدبەختەنان
گیان هەر نە ئازار دەردی سەختەنان
بە سفتەی وە باد هەرد ئەو هەردمەن
بە گیانی ئازیز زیزی دەردمەن
سەروەختی بەندیی ڕای فەریادمەن
ئینسافەن وەسەن، فەڵەک دادمەن
تەئسیرش نییەن فەریاد جە لای تۆ
تا دەستی قودرەت چەرخت نەشکنۆ