نە نەیخانەی تەن ئایر هۆرێزان

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  687 مشاهده
نە نەیخانەی تەن ئایر هۆرێزان
بزیسکەی چەخماخ کام شەشخان خێزان
کام دوودەن ڕووی دڵ باز هەم پۆشاوە
کام هوونەن دەروون دیسان نۆشاوە
مەسرەف خەزانەی دەردی پەنهانی
خەم هۆشت بەردەن مەر نمەزانی
شەرارەی تفەنگ بەختی چارەی تۆن
دوودی هوونی زام جگەر پارەی تۆن
جەستەت سۆچنا دڵ هانە تەمدا
نە دەروون جام جام هوون دان وە هەمدا
کوورەی دڵ گەرمەی جۆشی سەختشەن
پەی فێنکی دڵ شیوەن وەختشەن