کەی لەیلێ چەنی قەیس بێوەفا بی

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  607 مشاهده
کەی لەیلێ چەنی قەیس بێوەفا بی
کەی وا مق مەئیۆس مەیل عەزرابی
کەی خونچە پەرێ بوڵبوڵ نەشکاوا
کەی قومری جە سەوڵ وە کام نیاوا
کەی شیرین پەرێ فەرهاد نەناڵا
گیسوونە ڕووی خاک سارا نەماڵا
دوو کەس بێوەفای دەور دنیا بین
تۆ چەنی تاهیر، وەیس چەنی ڕامین
بەڵێ، من سۆمای دیدەم دڵبەر بێ
من وێنەی کەتان ئەو چون قەمەر بێ
بەڵێ، من بوڵبوڵ گوڵزار یار بیم
ئاخر گیرۆدەی سەر نێش خار بیم
بەڵێ، من ڕسوای کووچەی شاران بیم
بەڵێ، من سەرژان جەمع یاران بیم
نمەز تەقسیرم، تاوانم چێشەن
وەیتەور جە حەنام خاترت ڕێشەن
چوون گوڵ نیشتەنی نە دڵی خەسان
تانە مەدەی لێم وێنەی ناکەسان
گوڵ کەی هامنشین خار مەینەتەن
دڵبەر کەی بێباک، کەی بێ بەینەتەن؟
ڕۆی ئەوەڵ زانام ژار جەفا نی
کۆگای مەینەتان دوور جە وەفا نی
بەڵام من فەریب هامدەردان وەردم
باوەڕ وە وادەی نامەردان کەردم
قسەی یارانم وە ڕاس مەزانا
نامەی دۆسانم سەحیح مەوانا
نەزانام ڕاسی کەجی مەدۆ بار
دۆستی یاران، بییەن وە گوفتار
حاشا جە گوفتار دۆس دوژمن تەور
سەد جار بەتەرەن جە ئازا و قەدەر