دڵەی خەمانبار خەم وەردەی خاران

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 1 دقیقه  643 مشاهده
دڵەی خەمانبار خەم وەردەی خاران
خەم بەردە جە خەم تای زوڵف یاران
جە کزەی قرچەی زام ناسۆرش
جە نەوای چوون نەی، ناڵەی سەد جۆرش
نە خەو نە ئارام نە دڵشادیمەن
نە عەیش نە عشرەت نە ئازادیمەن
ئازیز بو وە عشق زوڵف خەم وەردەت
بەو دیدەی جەیران، جە سا سڵ کەردەت
بەو قەوس قەتران هوونکار ڕەندت
بەو گۆنای گوڵفام دڵان پەسەندت
بەو بینی بێعەیب، یەندعەیبش نییەن
عەقڵ وهۆش پەرێش سەرگەردان بییەن
بەو نوختەی سەرخەت سەتح زندەگی
مەکەرۆش شاهان ئاڵەم بەندەگی
بە گردی زەنەخ، یەند شۆخ و ڕەندەن
فکرفەلسەفی جێش حەیران مەندەن
بەو مینای گەردەن ڕەخشەندەی ئەنوار
شەو مەکەرۆ سوب عاشقان زار
بەو شیرین لەبان عەقیق مەیوەش
بەو غەمزەی قاتڵ، بەو ناز سەرکەش
پەرێش مەرهەمێ بکیانە وە جەخت
بەڵ خەلاسیش بۆ جەی زامان سەخت